onsdag 30 november 2011

Motion: Ta fram en kommunal bredbandsstrategi

Vid kommunfullmäktige i måndags lade Centerpartiets ledamöter i kommunfullmäktige följande motion om att Sala kommun behöver en bredbandsstrategi för kommunen.

Centerpartiet i Sala kommun
Till kommunfullmäktige i Sala kommun
Motion
Ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda
I början av oktober presenterade it- och energiminister Anna-Karin Hatt strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. Det är en bred och sammanhållen strategi för IT-politiken där regeringen presenterar ambitioner, mål och insatser och som riktar ljuset mot hur vi i Sverige på bästa sätt ska kunna använda tekniken i människans tjänst.
I strategin En digital agenda för Sverige lanserade regeringen sammanlagt 63 nya åtgärder och tog upp 80 som är beslutade sedan tidigare. Tillsammans ger detta 143 insatser för IT i människans tjänst med målet att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.
Den största enskilda satsningen som lyfts fram är stödet till bredbandsutbyggnad på närmare en halv miljard kronor under en treårsperiod. Därutöver finns bland annat stöd till eFörvaltning i syfte att få fram fler offentliga elektroniska tjänster, funktionshinderanslag, insatser för att öka driftsäkerheten, eHälsa och testbäddar för att pröva ny teknik inom hälso- och sjukvården. Dessutom finns kultursatsningar som Kulturarvslyftet med resurser till digitalisering liksom stöd för att digitalisera public service-företagens arkiv.
I samband med En digital agenda för Sverige har regeringen beslutat om ett nytt övergripande mål och lämnat över det till riksdagen: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
En digital agenda för Sverige prioriterar fyra strategiska områden som utgår från användarens situation:
* lätt och säkert att använda - handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som privatperson, företagare eller anställd.
* tjänster som skapar nytta - kunna erbjuda användaren ett stort och varierat utbud av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika stadier i livet.
* det behövs infrastruktur - grundläggande infrastruktur med väl fungerande och tillförlitliga elektroniska kommunikationer.
* ITs roll för samhällsutvecklingen - den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt.
Sverige är idag en ledande IT-nation och har en stark position både vad gäller IT-användning och tillgång till bredband. IT har en stor betydelse i den svenska ekonomin. Användningen bidrar både till den totala produktivitetstillväxten i landet och förbättrar och förenklar vardagen för alla – medborgare, företag, organisationer och offentlig sektor.
Sverige står inför flera samhällsutmaningar där IT har en viktig roll att spela. Utmaningar som ställer krav på välfärdssystemet och samhället i stort. Här kan och bör IT vara en motor för att hitta nya smarta lösningar.
Då måste det finnas bra bredband även i vår kommun till såväl hushåll och företag som skolor, vårdinrättningar och offentliga servicekontor.
De allra flesta har idag tillgång till bra bredband. Men den kartläggning som länsstyrelsen i Västmanland har gjort visar att det finns stora oacceptabla skillnader runt om i länet och i kommunen. Det finns områden som saknar tillgång till fungerande bredband och andra områden som har bredband men där hastigheten eller kvaliteten inte är tillräckligt bra. Detta i kombination med bristande mobiltäckning gör situationen bekymmersam för många.
Vi måste nu samla alla goda krafter runt om i länet. Kommunerna, länsstyrelsen och samarbetsorganet Västmanlands kommuner och landsting (VKL) måste engagera sig och inse att bredband är en lika nödvändig infrastruktur som vägar och elnät.
Vi behöver tillsammans hitta smarta finansieringslösningar där investeringar från marknadens aktörer kombineras med statens olika stödprogram och de resurser som finns tillgängliga inom EUs regionalfond och landsbygdsprogrammet. Men vi behöver också samordna oss för att hitta länsgemensamma smarta lösningar för utbyggnaden av bredband.
Det är också viktigt att vi i vår kommun sätter bredband högt på den politiska agendan och tar fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda. För tillgång till bredband är både en politisk och en strategisk fråga som bidrar till tillväxt och utveckling. Och, inte minst kan hjälpa oss att möta framtida samhällsutmaningar.
Huvudpunkterna i en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda bör vara:
* den betydelse bredbandsutbyggnaden har ur kommunens perspektiv och kommunens målbild i ett 5- och 10-års perspektiv,
*kartläggning/bedömning av rådande marknadssituation kring bredband,
* identifiering och beskrivning av brister i IT-infrastrukturutbyggnaden med utgångspunkt från näringsliv, invånare och offentlig verksamhet,
* övergripande planeringsförutsättningar enligt översiktsplan och kommunens önskemål rörande bredbandsutbyggnad (prioriteringar),
* information till och samråd med aktuella marknadsaktörer rörande kommunens önskemål om utbyggnad,
* samordning med utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp, el, fjärrvärme, vindkraft, mobilt bredband och annan infrastruktur som omfattar möjlighet till samförläggning,
*policy, rutiner och villkor för åtkomst till kommunens mark,
* finansieringsmöjligheter och villkor för att utnyttja offentliga stödmedel,
* främjande av konkurrens – vilka åtgärder kan kommunen vidta,
*kommunal och regional samverkan – säkerhet och robusthet,
*kommunens eget agerande som: samhällsplanerare, offentlig användare av bredband, aktör med inflytande över bredbandsnät, ägare av bostadsbolag och därmed sammanhängande fastighetsnät.
Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda.
Sala den 21 november 2011
Carola Gunnarsson ( C ) Christer Eriksson ( C ) Mårten Öhrström ( C )
Anders Westin ( C ) Gustaf Eriksson ( C ) Mikael Jonsson ( C )
Maila Pettersson ( C ) Hans Johansson ( C ) Christer Gustafsson ( C )
Kerstin Larsson ( C )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar