Skola

Jag har arbetat som gymnasielärare sedan 2001 och suttit i skolnämnden i Sala 2008-2011. Under den tiden har det vuxit fram en insikt att om inte jag drar mitt strå till stacken om hur jag tycker Centerns skolpolitik ska se ut, så kommer jag explodera. Här är mina funderingar, påståenden och slutsatser hittills:

  1. Det går att hitta en unik Centerpartistisk skolpolitik som tar avstamp i klassisk Centermylla. Det är en skam att vi inte är tydliga nog med detta utåt, särskilt på riksplanet. Det gör det svårare lokalt att bli ihågkomna för det som vi faktiskt uträttar.
  2. Nya skollagar och direktiv ska prövas ur ett småskalighets- och landsbygdsperspektiv. Låt mig ge två exempel: Den nya skollagen har med sina krav på skilda chefer för skola och förskola, och legitimationskrav, har inneburit ytterligare rekryteringsproblem för små skolor på tex. landsbygden.
  3. Skolundervisningen måste sluta osynliggöra det lokala samhället. När barnen inte vet vad kommunens största företag är eller grundläggande lokalhistoria så är det inte så konstigt att man förstör och flyttar bort utan eftertanke. Centerpartiet ska verka för att skollagen får det lokala perspektivet inskrivet i de allmänna formuleringarna och i enskilda ämnen.
  4. Statliga pengar som tilldelas eller fråntas kommunerna ska beräknas utifrån olika kommuners förutsättningar, inte med storstadskommunerna som mall. Exempel: statsbidragen som dras in från gymnasieskolorna de kommande åren antas kunna sparas in på fulla 32-klasser. Sådana har man oftast inte i landsbygdskommuner.
  5. Friskolor, javisst, men ersättningspengen ska inte slå hårdare mot småkommuner . Idag förlorar en kommun mer och mer för varje elev som lämnar kommunen, eftersom ersättningspengen till den mottagande skolan beräknas på kostnaden för de kvarvarande, likt en strypsnara.
  6. När det gäller högre utbildning ska högskolornas funktion som motorer för regioners utveckling tas med i värderingen av hur forskningsanslagen ska fördelas. Självklart ska forskningens kvalite stå i centrum, men skolor där forskningen tillämpas i näringslivet i hög grad och där kluster av forskningsintensivt företagande bildas, ska premieras. Därmed får vi in ett mer decentraliseat perspektiv där forskning och företagande än mer skapar mervärden. Centertänk igen.