onsdag 22 juni 2011

Motion: Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare (LUT:are)


I dagens kommunfullmäktige lägger fem av oss (relativt) unga Centerpartister en motion om att satsa med förnuft på landsbygd och privata utförare.

Samordna resurser på landsbygden: upphandla Lokala Utförare (LUT:are)

Hälften av Sala kommuns befolkning bor på landsbygden. Sala kommun är ett geografiskt vidsträckt område som gör att tjänster som de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen utför på landsbygden ofta innebär omfattande resor. Om dessutom samma uppdrag är uppdelat på flera förvaltningar och bolag blir de rörliga kostnaderna ännu större.

I en vanlig tätort på landsbygden finns det flera tjänster som stämmer in på beskrivningen. Det kan vara gräsklippning av offentliga ytor, underhåll av gemensamhetslokaler och städning, handling, plogning och fixaretjänster hos enskilda i behov av stöd och service. Utförarna kan idag komma från exempelvis vård och omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen eller Salabostäder.

Om ett lokalt helhetsperspektiv tillämpades skulle istället flera av tätorterna kunna få personal helt avdelade till att utföra tjänster i lokalsamhället, med en närvaro under dagen som skulle ge effektiviserings¬vinster och potential för att skapa ett mervärde på flera plan. Kommunen skulle via LUT:are även kunna erbjuda fixaretjänster lokalt, subventionerade på lämpligt sätt (bl a till äldre för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt).

Uppdragen ska naturligtvis upphandlas. Upphandlingen och omfattningen av tjänsterna bör vara utformade på ett flexibelt sätt där lokalt engagemang och flexibilitet i utförandet betonas, och där en hög tillgänglighet ingår.

Förslag till beslut
Vi föreslår att:
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som utförs på landsbygden i Sala kommun och lämna ett förslag till genomförande av ovan beskrivna lokala utförare.

Sala 22 juni 2011

Anna Billman (C)
Gustaf Eriksson (C)
Christer Gustafsson (C)
Mikael Jonsson (C)
Anders Westin (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar