torsdag 17 februari 2011

Motion om kunskapsprofiler + insändare Sala Allehanda


Förra veckan lämnade jag in följande motion

Skapa skolformsövergripande kunskapsprofiler i Sala kommun

Sala kommuns högstadier och gymnasium fick skarp kritik av Skolinspektionen 2009 som fann att vi inte klarar av att nå kunskapsmålen i Sala, och att vi ligger kontinuerligt under rikssnittet. Det är med stor oro som vi i Alliansen ser hur denna utveckling fortsätter och förstärks av att våra tonåringar de senaste åren blivit färre och dessutom till gymnasiet i ökande grad väljer bort våra gymnasium för andra huvudmäns alternativ.

Skolnämnden(SKN) och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden(UAN) skissar på lösningar på detta problem, men de är till viss del begränsade av att förvaltningarna var och en för sig endast råder över eleverna tre år var under tonåren. Där är det upp till oss politiker att ge dem direktiv om hur de kan och ska överbrygga det avståndet.

Alliansen i SKN och UAN föreslår att vi i Sala skapar ett antal kunskapsprofiler som elever kan följa från årskurs sju till och med tredje året på gymnasiet.
Vilka dessa skulle vara är upp till förvaltningarna att utarbeta tillsammans, men de skulle tex. kunna vara en matte-NO-profil, en idrottsprofil eller en språkprofil. Västerfärnebos naturprofil skulle kunna kopplas mot Ösby naturbruksgymnasium. Sammantaget finns det flera potentiella fördelar med förslaget, här kan vi nämna ett par av dem:

- Intresserade elever skulle under sex år kunna fördjupa sig i ett ämnesområde och sporras att förbättra sig istället för att hållas tillbaka.
- Den kritik som skolinspektionen framförde om att för få elever i Sala väljer språk och att elever ges för få möjligheter att nå målen skulle med detta förslag kunna bemötas.
- Salas ungdomar skulle få en bra anledning till att välja en av Sala kommuns gymnasier.
- Kontinuiteten i våra barns skolgång skulle allmänt öka och ge större trygghet.

Förslag till beslut
Vi föreslår att:
kommunfullmäktige uppdrar åt SKN och UAN att utreda hur kunskapsprofiler i linje med ovanstående förslag skulle kunna se ut och genomföras gemensamt av de två nämnderna, och att detta sedan återrapporteras gemensamt av nämnderna till kommunfullmäktige.


Nu har jag även skickat in en insändare för att pusha för den :

Kunskapsprofiler på Salas skolor för framgångsrika elever
Salas högstadiers rektorer och personal tillsammans med skolförvaltningen trots svikande elevunderlag de senaste åren gjort sitt bästa för att ge våra barn den bästa möjliga undervisningen. Detta blir extra tydligt om man besökt de öppet hus-kvällar som skolorna haft i februari. Jag besökte Västerfärneboskolan och imponerades av engagemanget från lärare, men än mer av hur trygga och nöjda eleverna verkade med sin skolgång.
När skolinspektionen besökte Sala nyligen påpekade de trots det ett flertal brister där det centrala är att våra elever inte når målen, dvs får godkänt i sina ämnen, på det sätt som de har rätt till. Vi ligger återkommande under riksmedel i slutbetygen efter grundskolan. Detta behöver förstås göras något åt, och Alliansen anser att ett helhetsgrepp behövs för att hantera detta. Detta behövs också för att möta de problem som vårt kommunala gymnasium har. Grovt hälften av kommunens elever väljer en annan kommuns gymnasium framför vårt eget, vilket är ett tecken på att vi behöver ändra på hur vi arbetar även där.
På kommande kommunfullmäktige lägger vi därför en motion om kunskapsprofiler, som tar sin inspiration från det arbete där Västerfärnebo ligger i framkant, men också från grannkommuner som Uppsala och Västerås. I Västerfärnebo har man sedan ett par år utvecklat ett antal profiler inom hälsa, kultur och natur, där eleverna utanför sina kärnämnen får fördjupa sig i ett område som engagerar dem. Detta ger inspiration och positiv feedback till resten av studierna.
Vårt förslag är att profiler som dessa, eller inom språk, matematik, NO, idrott, osv, genomförs på högstadium och gymnasiet på ett sätt som ger möjlighet till fördjupning och förstärkning av varje enskild elevs lärande. Vi bjuder in majoriteten till en konstruktiv diskussion för våra barns bästa.

Har försökt vara lite konstruktiv här. Får se om det uppfattas så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar